Skip to content

säännöt

Nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

 1 §
Yhdistyksen nimi on Lappeenrannan Reserviläiset ry ja sen kotipaikka on Lappeenranta. 
Yhdistyksen toiminta-alueena on Lappeenrannan alue.
Yhdistys kuuluu jäsenenä Reserviläisliittoon RN:68126 (jota näissä sään­nöissä kutsutaan liitoksi)
ja Etelä-Karjalan Reserviläispiiri ry:hyn (jota näissä sään­nöissä kutsutaan piiriksi).

Tarkoitus ja toiminta

 2 §

Yhdistyksen tehtävänä on: toimia jäsentensä yhdyssiteenä valtakunnan turvalli­suutta edistävää toimintaa 
tukien kohottaa ja ylläpitää maanpuolustustahtoa sekä vaikuttaa yleisten maanpuolustusedellytysten 
parantumiseen yhdistyksen toiminta-alueella,ylläpitää ja kehittää paikallista vapaaehtoistamaanpuolustus-
koulutustoi­mintaa.
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:
Ohjaa ja tukee jäsentensä toimintaa reserviläisi­nä sekä tiedottaa mahdollisuuksista toimia vapaaehtoisen 
maanpuolustustyön hyväksi  järjestää kokouksia, opiske­lu-, esitelmä- ja juhlatilaisuuksia, urheiluam­muntaa, 
erilaista kuntoilu-, kilpailu- ja retkeilytoimintaa sekä maanpuolus­tuskoulutusta ja muuta 
maan­puolustusedellytyksiä vahvistavaa toimintaaToimintansa tukemiseksi yhdistys harjoittaa jul­kaisutoi­mintaa 
sekä sellaista taloudellista toimintaa, joka muu­toin välittömäs­ti liittyy sen tarkoi­tuksen toteut­tami­seen 
taikka jota on pidettävä taloudelli­sesti vähäar­voise­na.

3 §

Yhdistys on oikeutettu ottamaan vastaan jälkisäädöksiä ja lahjoituksia, sekä omistamaan kiinteätä 
ja irtainta omai­suutta.

Jäsenyyttä koskevat määräykset

 4 §

Yhdistyksen varsinaiseksi voi päästä täysi-ikäinen Suomen kansalainen, jonka yhdistyksen hallitus 
jäseneksi hyväk­syy. 
Yhdistykseen voi päästä kannatus­jäsene­nä myös henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, jon­ka hallitus 
sellaiseksi hyväksyy.
Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa.Jäsen on vapaa yhdistyksen jäsenyydestä 
sen ka­lenteri­vuo­den lopusta,
jonka aikana hän on hallitukselle tai sen puheenjohtajalle kirjallisesti tai kokouksessa yh­distyksen 
pöytäkirjaan merkit­täväksi ilmoittanut eroa­misestaan.

 5 §

Jäsenet suorittavat yhdistykselle kultakin toimintavuodel­ta jäsenmaksun, jonka suuruuden yhdistyksen 
syyskokous vahvistaa.

6 §

Yhdistyksen tarkoitusperiä huomattavalla tavalla edistä­neen henkilön voi yhdistyksen kokous hallituksen 
esityk­sestä kutsua yhdistyksen kunniapuheenjohtajaksi tai kunniajäseneksi. Kunniapuheenjohtajaksi voidaan 
kutsua vain yhdistyksen puheenjohtajana aiemmin toiminuthenkilö. Kunniapuheenjohtajana voi olla vain yksi 
henkilö kerral­laan. Kunniajäsenten määrä ei saa kerrallaan olla kuin korkein­taan 
puolet (1/2) hallituksen vahvuudesta.Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsenet eivät suorita yhdistykselle 
jäsen­maksua.

7 §

Jäsenen, joka on laiminlyönyt velvollisuutensa yhdistystä kohtaan tai, jonka katsotaan toimineen yhdistyksen 
tarkoi­tusperiä vastaantai, joka on toiminut kunnian vastaises­ti, voi hallitus päätöksellään yhdistyslain 
mukaisesti erottaa yhdistyksestä.Yhdistys voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt 
jäsenmaksunsa maksamatta toimikauden loppuun mennessä.

 8 §

Hallitus toimii yhdistyksen lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi vähintään 
viisi ja enintään viisitoista jäsentä. Hallituksen jäsenet valitaan syyskokouksessa, puheenjohtaja 
toimintavuodeksi ja jä­senet kahdeksi toimintavuodeksikerrallaan siten, että vuosit­tain puolet tai lähinnä 
puolet on erovuorossa, ensimmäi­sellä kerralla arvan mukaan ja sen jälkeen
vuorot­tain. Erovuo­rossa oleva voidaan valita uudestaan. Hallitus valitsee keskuudestaan ensimmäisen ja 
toisen varapuheen­johtajan.
Hallituksen jäsenen tulee valittaessa olla täysi-ikäinen yhdistyksen varsinainen jäsen.

9 §

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai tämän ollessa estyneenä jommankumman varapuheenjohtajan kutsusta. 
Kokous on päätös­valtainen, kun puheenjohtaja tai jompikumpi varapuheenjohtaja ja vähintään puolet (1/2) 
hallituksen jäsenistä on läsnä.
Kokouksesta on ilmoitettava hallituksen jäsenille vähin­tään kolme (3) päivää ennen kokousta.
Hallituksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan 
voittaa se mielipide,johon puheenjohtaja yhtyy henkilövaaleissa kuitenkin arpa.

10 §

Hallituksen on lain ja sääntöjen sekä yhdistyksen päätösten mukaan huolellisesti hoidettava yhdistyksen 
asioita. Hallituksen on huolehdittava siitä, että yhdistyksen kirjanpito on lainmukainen ja varainhoito 
on luotettavalla tavalla järjestetty. 
Hallitus edustaa yhdistystä.

Kokoukset

 11 §

Yhdistyksen varsinaisia kokouksia ovat kevätkokous ja syyskokous, joiden ajan ja paikan määrää 
yhdis­tyksen hallitus. 
Kevätkokous on pidettävä viimeistään huhtikuun aikana ja syyskokous viimeistään lokakuun 15. päivänä.

12 §

Yhdistyksen ylimääräinen kokous on pidettävä, kun yhdis­tyksen kokous niin päättää tai hallitus siihen 
katsoo olevan aihetta taikka 
vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyk­sen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian 
käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta vaa­tii.

13 §

Kokouskutsu ja muut tiedonannot toimitetaan jäsenille joko jaet­tavassa tiedotusleh­dessä, kirjeitse, 
sähköpostilla yhdistykselle ilmoittamaansa osoitteeseen tai ilmoitta­malla paikallisessa sanomaleh­dessä 
taikka yhdistyksen nettisivuilla. Kevät- ja syyskokouk­sesta on ilmoitettava vähintään neljätoista (14) 
vuorokautta ja muista kokouksista vähin­tään viisi (5) vuorokauttaennen kokousta.

14 §

Yhdistyksen kokouksissa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, jollei näissä säännöissä 
toisin maini­ta.Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Milloin joku jäsenistä sitä vaatii 
henkilövalintojen ollessa kyseessä,toimitetaan vaali suljetuin lipuin, jolloin äänten mennessä tasan, 
ratkaisee arpa. Jäsenellä, joka ei ole suorittanutjäsen­maksuvelvol­lisuuttaan ei ole äänioikeutta 
yhdistyksen kokouksissa.

15 §

Yhdistyksen kevätkokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihteeri(t) ja pöytäkirjantarkastajat.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltai­suus.
Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Käsitellään yhdistyksen toiminta- ja tilikerto­mukset.
Esitetään tilintarkastajien tai toiminnantarkastajien lausunto, vahviste­taan tilin­päätös ja päätetään 
hallitukselle myön­nettävästävastuuva­paudesta.
Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsen­ten vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta 
hallituksellekirjallisesti ilmoittamat asiat.

16 §

Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Valitaan kokouksen puheenjohtaja(t), sihtee­ri(t) ja pöytäkirjantarkastajat.
Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltai­suus.
Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden toimintasuunnitel­ma.
Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden jäsenmaksun suu­ruus.
Vahvistetaan seuraavan toimintavuoden talousarvio.
Valitaan kaksi toiminnantarkastajaa ja näille kaksi varahenkilöä. Mikäli yhdistykselle on lain mukaan 
valittava auktorisoitu tilintarkastaja, valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varahenkilö.
Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä sääntö­jen 8 §:n määräämis­sä rajoissa.
Valitaan hallituksen puheenjohtaja, jota nimite­tään myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.
Valitaan hallituksen muut jäsenet erovuorossa olevien tilalle.
Valitaan piirin sääntöjen edellyttämät edustajat piirin kokouksiin.
Valitaan liiton sääntöjen edellyttämät edustajat liiton kokouksiin.
Käsitellään muut hallituksen esittämät tai jäsen­ten vähintään seitsemän (7) vuorokautta ennen kokousta 
hallitukselle kirjallisesti ilmoittamat asiat.

Toiminta- ja tilivuosi sekä tilintarkastus tai toiminnantarkastus

 17 §

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi. Yhdistyksen tilit ja muut hallintoa koskevat asiat 
on helmikuun loppuun mennessä toimitettava tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajille, joiden tulee 
antaa tarkastuskertomuksensa hallitukselle maaliskuun kuluessa, mutta viimeistään kahta viikkoa ennen 
yhdis­tyksen kevätkokousta. Tarkastusta varten onvarattava vähintään seitsemän (7) vuorokautta.

 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

 18 §

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja ja jompikumpi varapuheenjohtajista, heistä kaksi yhdessä tai 
joku heistä yhdessä jonkun hallituksen määräämän toimihenkilön kanssa.

Sääntöjen muuttaminen

 19 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat näiden sääntöjen muuttamis­ta, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) 
yhdistyksen kokouksessaanne­tuista äänistä. Sääntömuutok­selle on saatava liiton halli­tuksen hyväksyntä.

Yhdistyksen purkaminen

 20 §

Päätöksiin, jotka tarkoittavat yhdistyksen purkamista, vaaditaan vähintään kolme neljäsosaa (3/4) 
yhdistyksen kokouksessaannetuista äänistä ja päätös on vahvistettava seuraavassa aikaisin­taan kuukauden 
kuluttua pidettävässä yhdistyksen kokouk­sessasamanlaisella (3/4) ääntenenemmistöllä.

21 §

Jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan, luovutetaan jäljelle jääneet varat Aliupseerien Huoltosäätiölle.

22 §

Saavutetut jäsenoikeuden säilyvät.

 Patentti ja rekisterihallituksen yhdistysrekisteritoimisto on nämä säännöt ennakkotarkastanut ja hyväksynyt ne yhdistysten

mallisäännöiksi 12.9.2013 tekemällään päätöksellä.